موضوعات اخیر

برچسب: سلطنت

  • آقای علی فرزند آقای ابی طالب

    به نظر پس از آقای علی قراری نا نوشته هست در میان حکومت و جامعه‌ای که طعم آقای علی و خشونتش را چشیده است در خصوص سلسلهٔ آقای علی آنها که از آقای علی به افتخار و بلندی یاد می‌کنند نباید سر کار یا مکنت و قدرتی باشند البتّه شاید در این[…]