موضوعات اخیر

برچسب: qeshm

  • قشم

    دوازده و چهل و پنج دقیقۀ چهارشنبه بیست سس آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار مرتبط با قشم را در خصوص عاری از مالیات به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.