موضوعات اخیر

برچسب: VAT

  • مالیات

    مایلیم دارایی آقای داود منظور رئیس ادارۀ مالیات فلتا(ایران) مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند. باغستان شهریار 02:59 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

    مایلیم تا به دایرهٔ اختیار ما در خصوص افراد جامعه مالیات بدون احراز صحت آنچه از جانب[…]