دست کاری در سلامت خود و تاثیر آن بر جامعه

تعداد پاراگرف: 1

افکار شبیه چنین چرخیدند، همراه با یاد آوری آقای سروش صحت و برنامه ی ایشان و آقایی که میهمان برنامه ی ایشان بودند بخش خاطره ای به گمان رسید که شحصی در اثر مدیریت مححبت به دیگران به بهبود از سردرد های خویش نزدیک شده هستند گویی به نزدیکان خویش محببت بسیار داشته و هنجار چنان برگزیده بودند و هم زمان دچار سردرد های وخیمی هم شده بودند که در اثر مدیرییت مهربانی خویش از سر دردها دور شدند، آیا دستبرد تنها به حریم دیگران است، آیا ما به حریم خویش دستبرد می زنیم، آیا آرامش یا سلامت خویش را ندانسته یا دانسته دچار زیان می سازیم، اگر چنین است و گاهی به زیان سلامت خویش در حرکتیم آیا این حرکت بر جامعه تاثیر دارد و آیا مناسب است اگر خود آزار باشیم آن را بر جامعه بی تاثیر دانستن، اگر مناسب است چنین پنداشتن که زیان به خویش بر جامعه نیز تاثیر دارد آیا مناسب است از جامعه مدیرییتی بر آن صورت گیرد و اگر چنین است مرز آن کجاست، 12:02 سه شنبه 5 مهر 1401 سپتامبر 27 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.