مالیات

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم دارایی آقای داود منظور رئیس ادارۀ مالیات فلتا(ایران) مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند. باغستان شهریار 02:59 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

مایلیم تا به دایرهٔ اختیار ما در خصوص افراد جامعه مالیات بدون احراز صحت آنچه از جانب فرد عنوان گشته محاسبه گردد، پیشتر شبیه به چنین مضمونی را در کتاب یک کلمه به مطالعه داشته‌ایم. ۱۷:۴۴ سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰.

یازده و پانزده دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار حذف مالیات بر ارزش افزوده به پیشنهاد تغییر داده شده است.