معلّم

تعداد پاراگرف: 2

آنجا که پای گرفتن گریبان دیگران است علَم و شعارشان برپاست، آنجا که سخن چالش درون و نبرد با خویش است حقیرند و به همان حقوقشان قانع، گویا ایشان به همین رضایت دارند تنها جای برچسب معلّم با مستمرّی بگیر بهزیستی توفیر خواهد داشت. چنین گمان و ارادهٔ ماست. ۱۰:۱۸ پنج‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰.

به گمان ما بیش از هزینهٔ نخست هزینه خواهد برد شستن این معلّمین از تار و پود دانش آموزان. ۰۹:۵۹ سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰. مقصود ما از تعلیمْ پرورش جهت آمادگی‌ست برای زندگی که گمان می‌بریم احتمالاً لفظ و معنا و رفتار جاری معلّم با آن زاویه دار است، ما به نفی چنین پرورش یافتن ایشان نیستیم ما گمان به جهل ذلیل متکبّر متعفّن ایشان داریم خاصه در زنان. ۱۰:۰۶ همین روز.