درآمد مقبره‌ها و اوقاف

تعداد پاراگرف: 1

ده و سی و نه دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، مقرّرات مرتبط با مقبره‌ها و اوقاف را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.