مناقصۀ تخریب محفل سلسلۀ آقای ابراهیم

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم در سطح جهانی جهت تخریب محفل سلسلۀ آقای ابراهیم مناقصه برگزار شود، کیفیّت کار به ترتیبی که گرد و غباری بر ملک همسایه ننشیند و لرزی در آن به ترتیبی که باعث نارضایتی شود احساس نگرد و یا پیش از انجام رضایت تامین گردد، باغستان شهریار، 23:40 شنبه 3 اردیبهشت 1401.