بستر ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم و اجزای بزرگتر از کل

تعداد پاراگرف: 1

اگر این تشبیه توهین به انگل نباشد گمان می‌بریم بستر ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم امکان تولید رفتارهایی از اشخاصی چون آقای پوتین را در این حجم و گستره فرآهم می‌آورند، افرادی که به گمان ما شبیه به انگل هستند و نمی‌توانند بدون میزبان به حیات خود دست کم در کیفیّتی نزدیک به وضعیّت حاضر ادامه دهند امّا به گمان بستر و درون مایۀ ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم طی قرن‌ها همین رفتار را بروز داده و پنهان ماندن را آموخته است تا این هزینه در بین نوع بشر سر شکن شود و گهگداری انگل‌هایی همچون آقای خامنه‌ای، شی جین پینگ و پوتین بتوانند بیش و بزرگتر از کالبد و کل باد شوند به شکلی که کلّ اکوسیستم را به خطر بی‌اندازند، گمان نمی‌بریم گرفتن تصمیماتی که احتمال تداوم این روند را محتمل دارد مناسب باشد. باغستان شهریار، 02:20 دوشنبه 8 فروردین 1400.