تفاوت نثر و شعر

تعداد پاراگرف: 3

ده دوازده سال پیشتر چند خط در قالب چند بیت شعر گفته ایم و هنوز هم گاهی می خوانیم، حوالی چند ماه پیشتر چند خط نثر در سایت Gardun.ir نوشته شده و گویی فضای دیگری است به سطح و نوع طرح مضمون و نوع نگارش. بخشی از شعر که حوالی سال نود شمسی در شبستر سروده شده در ادامه آمده است.

بر چارچوب تن ننگین هزاران بند و بست دل نباشد هر دمی تا توانی خیز و جست به ناله و آه یا صد شوق و شکست دل دگر بار بر این پوسیده پیمان عهد بست دل دگر بار شورید بر ذات فکر و عقل شایدی را بایدی می خواست کو مرد نقل

00:18 دوشنبه 10 مرداد 1401 آگوست ا 2022 منزل، گبضه.