تفاوت سفر دنیایی و سفر آخرتی

تعداد پاراگرف: 1

سطحی نگه داشتن دنیا برای مردم برای رساندن منفعت دنیا به مدّعیان آخرت، تا عمر مردم کوتاه تر، نفعشان کمتر و خرد و عقلشان زایل تر باشد. ۲۳:۰۷ دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲ اوت ۲۸ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.