دشمن درون

تعداد پاراگرف: 1

ما عصر یخبندان پشت سر گذاشته‌ایم، شرایط جاری در قیاس آن احتمالاً چنان هم بغرنج نباشد امّا به هر ترتیب مایل نیستیم این امر بستری فرآهم آورد برای هموار سازی مسیر گمراهی، اگر فرض بر وجود دشمنی بگیریم دشمن درون به گمان ما از دشمن بیرونی بارها خطرناک‌تر است، ظریف‌تر، موزی‌تر، نزدیک‌تر و احتمالاً دردناک‌تر، به گمان ما دشمنی نیست مگر خلق گردد گاه با انجام فعلی و گاه با انجام ندادن فعلی، احتمالاً ما درخت یا سیب زمینی نیستیم، چنین گمان برده‌ایم، نه و چهل و یک دقیقهٔ شنبه سیزده آذر هزار و چهارصد شمسی. شنبه از دوازده به سیزده آذر تصحیح گشت، هجده و سی دقیقۀ یکشنبه چهارده آذر همین ماه.