جوهر آفرینش

تعداد پاراگرف: 1

همانطور که خدا، روح القدس، یهُوَ، جوهر آفرینش، ذات هوشمند هستی، دلیل نظم کائنات، یا هر آنچه به تعریف می‌رسد یا نمی‌رسد جان و روحی در کالبد این موجودات دمیده است ما احتمالاً بستانیم، دست کم در این کیفیّت، ارادهٔ ما چنین است.