پادشاهی آسمان‌ها و زمین

تعداد پاراگرف: 1

ما غرق در لذّت و دردیم به قیمت پادشاهی آسمان‌ها و زمین، که این تعارف استوار به زنده و زندگانند مگر باز آمده‌ای دیگرگونه تعریف سازد از دیار باقی، چنین گمان برده‌ایم. هجده و هشت دقیقهٔ پنج‌شنبه دو دی هزار و چهارصد شمسی.