موضوعات اخیر

ملک اصلی سلطنتی


مایلیم ملک اصلی سلطنتی در سطح جهان جز ایشان که بر ارادهٔ ساختار احتجامی هستند در مالکیّت جامعه باشد. باغستان شهریار، ۲۱:۳۱ یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰. شرط احتجام افزوده شد، ۲۲:۰۸ همین حوالی.


دیدگاهتان را بنویسید