تولید پزشکی ساختار وابسته به شخص منظر

تعداد پاراگرف: 2

در ادامه ی پاراگراف پیشین که زمانی پیشتر هم امروز نوشته شده است جدا از صنعت دارو در خصوص دیگر مشتققات صنعت پزشکی همچون وسایل پانسمان، سرنگ و سرم، میز و ابزارهای دندانپزشکی یا تصویر گیری از کالبد در صورت عدم تمایل شرکت های تولید دارنده ی ابزارهای پزشکی مایلیم پیشنهاد فروش ساختار مرتبط به شخص منظر مطرح شود یا به تناسبی از قیمت برای خرید ساختار ایشان رسیده شود و یا همین موارد در ترتیب عکس در نظر گرفته شود که در سخن مطرح داشتن نخست رسیدن به تناسبی از قیمت بر ساختار ایشان باشد، 14:42 سه شنبه 22 شهریور 1401 سپتامبر 13 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

پیشتر در خصوص تمایل شخص منظر بر عرضه ی رایگان داروی تولید هر ساختار وابسته به شخص منظر سخن به میان آمده است مایلیم این موضوع تمامی تولیدات پزشکی مرتبط به شخص منظر را شامل گردد، 12:53 سه شنبه 22 شهریور 1401 سپتامبر 13 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.