پایگاه نظامی ایالات متّحده آمریکا و ایران

تعداد پاراگرف: 1

به نظر با نظر ارتش در ایران و ایالات متّحده مناسب است دست کم دو پایگاه در ایران در اختیار ایالات متّحده ی آمریکا قرار گیرد که به نظر حوالی جنوب شرق، منطقه ی بلوچستان و سیستان تا کرمان و شمال غرب، احتمالاً مناطق آذربایجان شرقی و غربی در نظر است، در شرق و غرب ایالات متّحده نیز بر پایی دو پایگاه نظامی مربوط به ارتش ایران به نظر مناسب خواهد بود البتّه بعد استقرار ارتش ایالات متّحده دست کم در یک پایگاه برای دست کم زمانی معادل سه ماه. مایلم این موارد انجام گیرد، ۲۰:۲۴ سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ فوریه ۱۳ ۲۰۲۴ تبریز.