نام حزب با جمهور، دمکراسی و دموکرات

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در خصوص اجرای مجموع جزا و تحت مدیرییت امن گرفتن احزابی که در نام خود از واژه هایی چون جمهور و دموکراتیک بهره برده اند سخن به میان آمده است، مایلیم مسیری در این خصوص هموار سازیم و استثنایی قائل شویم در خصوص هر شخص که در مسیر ساختار قضایی احتجام قدم بر می دارند، این به منزله ی قبول مناسبت نام جکهور یا دموکراسی نیست تنها مایلیم تنگنایی اگر مشرف است بدین ترتیب درصدی از آن کاسته گردد، ساختار قضایی احتجام بر مبنای وتوی اشخاص نامزد ریاست ساختار قضایی توسسط شخص شهروند تا شخص نامزد با کمترین میزان وتو بر کرسی ریاست ساختار قضایی تکیه زنند، 21:55 پنج شنبه 6 مرداد 1401 جولای 28 2022 منزل، گبضه. “در خصوص افرادی” به “در خصوص هر شخص” ویراست شد، 22:04 همین حوالی. در این بخش اشاره ای به ضرورت ده سال سابقه ی قضایی برای نامزدهای کرسی ریاست ساختار قضایی نشده است و به گمان این چنین مناسب است، در خصوص دست کم زمان تابعییت برای نامزدهای دیگر موضوعات چون مجلس و شورا و احتجام(President) نیز به گمان همین رویه ی عدم طرح چنین محدودییت مناسب است و تعیین با جامعه است، 22:12 همین حوالی.