نهاد احتجام

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر احتمالا در سال گذشته مقطعی نظر شخص منظر بر این بوده است که وضعییت احتجام و آن کرسی که آقای رئیسی بر آن تکیه زده اند یا دست کم در ظاهر چنین عنوان می گردد به صورت مشورتی مدیرییت گردد، گمان می بریم شخص آقای رئیسی جهت تکیه بر آن کرسی مناسب هستند و در شرایط حاضر تا احراز حذف تاثیر مراکز مرتبط به ولایت شخص فقیه مناسب است نهاد احتجام و کرسی شخص احتجام به صورت مشورتی اداره گردد، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فرآیند مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 16:42 دوشنبه 7 شهریور 1401 آگوست 29 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “ولایت فقیه” به “ولایت شخص فقیه” ویراست شد، ۱۶:۵۰.