حکایت جنازه

تعداد پاراگرف: 1

به گمان نمی‌رسد حکایت لفظی که به کار رفت و احتمالاً روز گذشته به گمان ما تعداد ایشان اضافه شده است به ترتیبی باشد که نتوان موارد مطرح شده را مرتفع ساخت، اشاره به ‘جنازه’ است، گمان می‌بریم گویی شبیه همان حالی باشد که گمان می‌بریم برای عموم ساخته‌اند، کیفیّت تفکّر پایین، بازدهی در مسیر هدف تعیین شده، احتمال بروز خطا بالا، تعجیل و سرسری گذشتن مرسوم و اندیشه و تفکّر کم یاب یا مغشوش و گمراه، شاید در مجموع این‌ها را بتوان بخشی از گمانی از شرح حال در نظر گرفت. ۰۷:۵۲ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.