فعل در عالم هستی

تعداد پاراگرف: 1

چنین به گمان می رسد که فعل در عالم هستی پاک نمی شود و شاید بتوان مسیر و معنای آن را دچار اختلال یا زاویه داشت، به گمان ما دست کم در درصدی بالا متشککل از انرژی هستیم اگر تمام از انرژی نباشیم و منحصر به فردیم در این منظور که هیچ نوعی از انواع ما در مقابل هر یک از ما در تناسب نیست که عینی از انرژی تولید شده به دست ما را در خلاف جهت آن تولید دارد، دست کم در این گستره ی تناسب علمی و اجرایی چنین به گمان می رسد، آیا انرژی متناسبی از عین انرژی در خلاف جهت تاثیر آن را به شکلی که مناسب منشا سنجی نباشد در خواهد آورد، 20:25 چهارشنبه 9 شهریور 1401 آگوست 31 2022 منزل، باغستان شهریار. آیا آنچه یک چاله ی سیاه بلعیده است از میان رفته و مناسب ردگیری نخواهد بود، ۲۰:۳۲.