مقتول و قاتلی به ظنّ جامعه دیوانه

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر به گمان به بخشی از این موضوع اشاره شده است امّا دسترسی به آن به گمان ما توسّط همسر آقای خاتمی(احتجام(ریاست جمهور) پیشین) و آقای خامنه‌ای مسدود شده است، به گمان در صورت به قتل رسیدن شخصی که جامعه دیوانه‌اش می‌دانند بودن امکان قصاص مناسب است و در صورت انجام قتل به دست شخصی که جامعه دیوانه‌اش می‌دانند به گمان ما نبودن امکان قصاص مناسب است، به هر حال به نظر ایشان ادّعای عقل انسان دارند و با تعریف و نگاه خویش جانی گرفته‌اند و یا باعث مرگ خویش شده‌اند به دست آنچه با عقل خویش بی عقلی خوانده‌اند، باغستان شهریار 00:25 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401.