گمان عدم حضور ما از حضور ما

تعداد پاراگرف: 2

به گمان مدفوع در دهان آقای خامنه‌ای، همسر ایشان و برادر بزرگتر ایشان محتمل به نظر می‌رسد، باغستان شهریار، ۰۸:۰۶ چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰. اگر گمانی نزدیک به واقع است و فرد یا افرادی در مستراح منزل یا منازل آمده و نشسته‌اند خارج از نشستن‌گاه یا حتّی در نشستن‌گاه به حسب دستور یا تمایل خارج از جواز ساکن مایلیم توسّط مجریان انجام گیرد، در مسیر میدان آزادی، اتوبوس شهریار آزادی، ۱۰:۲۸ چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰. اگر درگیر این موضوع باشند آقای روحانی، چهار فرزند آقای هاشمی، برادر کوچکتر آقای خامنه‌ای و آقای جنّتی و پسر ارشد ایشان همینطور، گمان می‌بریم چهل سال بعد احتمالاً مناسب خواهد بود، شاید در خوراکشان گنجاندیم. ۱۰:۳۱ همین روز و حوالی. با احتساب شرط درگیری همینطور همسر آقای رفسنجانی، ۱۰:۳۷ همین روز و حوالی.

گمان می‌بریم احتمالاً مناسب است سخنی رسیدنی باشد در این بازار برای ما. باغستان شهریار، ۱۲:۵۴ سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰. اگر گمانی نزدیک به واقع باشد، چرا که نه، ادرار در دهان فرمان فرمایان این گمان توسّط مجریان برای دست گرمی. ۱۲:۵۹ همین روز و حوالی.