گردشگری

تعداد پاراگرف: 2

دیروز خبری خواندیم از Instagram مبنی بر فوت آقایی جوان در اطراف مرز خوی، گویا ایشان در کسوت راهنمای گردشگری بودند، به نقل گویا تک تیر انداز از ارتش ترکیه و برخورد گلوله به سر باعث فوت بوده است، به گمان کار همسر آقای اردوغان و دستور ایشان است، 11:05 چهارشنبه 23 شهریور 1401 سپتامبر 14 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم شرایط به گمان مزحک، شرم آور و گستاخانه ی همراه توهین که برای ورود به فلتا(ایران) نوشته شده است بررسی شود و هزینه ای که شرایط به فلتا تحمیل داشته اند بر آورد گردد و به ترتیبی مناسب در اختیار اجتماع قرار گیرد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فرآیند مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد. آنچه در ادامه آمده ویراست جزئییات نوشته ی “گردشگری” است که پیش از قسمت قبل به انجام رسیده است. دسته ی “Tourism” زیر مجموعه ی دسته ی “صنعت” ایجاد و شمول آن افزوده شد، اسلاگ نوشته که پیشتر به صورت پیش نویس ذخیره شده بود از “گردشگری” به “Tourism” ویراست شد، نوشته اوولین بار منتشر می گردد. 21:14 پنج شنبه 3 شهریور 1401 آگوست 25 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. برای گرفتن تاریخ در لپ تاپ اغلب از جستجوی “تاریخ امروز” در Google استفاده شده است که یا تاریخ در اختیار قرار گرفته که ثبت شده یا با گشودن نتیجه ای از نتایج دسترسی ایجاد شده که اغلب یا سایت Bahesab.ir یا سایت Time.ir بوده است، به گمان این اواخر نتیجه ی جستجو تاریخ را مستقیم نمایان ساخته و در مقطع هایی در وضعییت عدم نمایش بوده است که از Google به برگه ی سایت دیگر رجوع شده است. 21:21. مایلیم وزارت بین الملل شرایط سفر شخص شهروند را با ارتباط گیری با سفارت های تمامی کشورها تسهیل دارند به ترتیبی که رجوع مستقیم شخص شهروند به ساختار مرتبط با کشور مورد نظر نا مناسب در نظر آید، 21:42.