محتوای آموزشی با الفبای لاتین

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم محتوای آموزشی از سنن پنج سال همراه الفبای لاتین نیز طرراحی گردد، به گمان انتخاب زبان بهره گرفته از الفبای لاتین به شرط عدم زاویه با فضای منطق به ترتیبی که رشته ی کلام میان فرزند و والدین و بوم گسسته نگردد مناسب است و اگر در مسیر تدارک محتوای آموزشی با استفاده از الفبای لاتین شخص مشکل سازی موجود است مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 09:23 یکشنبه 9 مرداد 1401 جولای 31 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. نوشته با اسلاگ نوشته و نام و اسلاگ دسته بر گرفته از “Educational content with Latin alphabet” منتشر شده سپس “Educational” به “Training” ویراست شده است، مضمون مذکور در تیتر نوشته در ترجمه ی “محتوای آموزشی با الفبای لاتین” از سایت مترجم Google استخراج شده است، در مرورگر Chrome اکستنشنهای مترجم دچار مشکل هستند دست کم برخی از آنها که نیاز به خروج از تب و گشودن تب جدید و استفاده از مترجم آنلاین Google را در نظر می آورند. 09:32 همین حوالی.