تراموا

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در زمینهٔ برپایی تراموا در شهرها دست کم خیابان‌های اصلی اجرا شود. ۱۵:۲۲ پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰.

شش و پنجاه و یک دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، اگر فرض بر این داشته باشیم که جامعه از اساس با تراموا مخالف نیست و نمی‌گوید که به چه دردمان می‌خورد چه کارهایی در خصوص جلوگیری از برقراری تراموا در دست کم خیابان اصلی شهرها انجام گرفته است. پیشتر اشاره شده است استفاده از واژهٔ شهر در معنای سنّتی آن به مفهوم جامعهٔ بشری است، هر منطقه‌ای که انسانی در آن سکنی گزیده است.

نوزده و هفت دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط با احداث تراموا در شهرها به پیشنهاد تغییر داده شد.