انتقال قدرت سیاسی

تعداد پاراگرف: 1

اگر در گمان مناسب آید به چنین طنزی مطرح داشتن، ما به این نوع انتقال قدرت عادت نداریم، معمولا عدّه‌ای عربده کش در جلو می‌روند و عدّه‌ای چماغ به دست در پشت سر یا با هم و یا پس و پیش، هر که زنده ماند به ترتیبی که توانایی ادامه داشته باشد قدرت مال اوست، این نسخۀ تمام بومی انتقال قدرت این حوالی است، امّا در نسخه‌های مشارکتی عربده کش‌ها و چماق به دست‌ها میدان را برای سلاح‌های مدرن رها می‌سازند تا کار سریع فیصله گیرد و افراد جدید پشت میز مستقر شوند، باغستان شهریار 22:25 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401.