درختکاری

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در خصوص درختکاری درخت میوه بدون گردو در غرب و شرق فلتا(ایران) و نوار شمالی چانا و ختن از شرق اورومقی و شمال شرق گانسو تا شمال بِیجینگ و منطقۀ موغولیای داخلی برای مرحلۀ نخست به وسعت حدّاقل با عرض(غرب به شرق) برای فلتا پنج و برای چانا دویست و طول دویست کیلومتر برای فلتا و پنج کیلومتر برای چانا در مرز پاکیا(پاکستان) و عراق برای فلتا و مرز قزّاقیا و مغولیا و فارا برای چانا اجرا گردد، دست کم سه مرحله با دست کم حجم مذکور، باغستان شهریار 06:01 دوشنبه 12 اردیبهشت 1401.