آب های زیر زمینی و ته سیگار، فیلتر دخانیات

تعداد پاراگرف: 1

به نظر فیلتر مصرف شده ی دخانیات بر روی زمین و در دل خاک در حال انجام کار است بر روی سفره های زیر زمینی آب، ۱۶:۰۷ دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲ اکتبر ۱۶ ۲۰۲۳ باغستان شهریار