شهرنشینی

تعداد پاراگرف: 1

هفت و چهل و هشت دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، پیشتر در خصوص تعریف واژهٔ شهرنشینی از این منظر سخن به میان آمده است، هر اجتماعی که بشری در آن ساکن است، در معنای کلاسیک خویش و به طبع ساختاری از حفظ مدنیّت را احتمالاً ضروری خواهد دید.