رباخواری، درصد بهرهٔ بانکی صفر

تعداد پاراگرف: 6

به گمان در بهره و سود رسمی بانکی اعلام وضعییتی خارج از صفر درصد رباخواری است، فارغ از این موضوع که آیا شما نیز با این نگرش موافقت دارید یا خیر به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن همسر آقای رئیسی(احتجام حاضر) مسیر رسیدن به درصد صفر و اعلام نرخ بازاری دلار به عنوان نرخ رسمی از جانب بانک مرکزی فلتا را هموار می سازد، مایلیم در صورت وجود شخص مشکل ساز در فرآیند تحت مدیرییت امن گرفتن همسر آقای رئیسی ایشان نیز تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد. 2:20 شنبه 25 تیر 1401 جولای 16 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

مایل نیستیم نهاد یا شخص مشکل ساز در ثبت درصد بانکی صفر درصد در ارتباط با دیگر شخص باشند و مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض اجرا گردد، باغستان شهریار 22:11 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401.

اگر مناسب باشد وضعیّت جاری(درصدی بهرۀ رسمی برای وام اعلام داشتن) در فلتا(ایران) و دیگر نقاط را رباخواری گمان بردن مایلیم به شرط احتجام هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص هر شخص مشکل ساز در ثبت درصد بانکی صفر برای بانک مرکزی اجرا شود، باغستان شهریار 08:51 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.

اگر مناسب باشد وضعیّت جاری در فلتا را رباخواری گمان بردن آیا محتمل دانستن تاثیر برپایی نماز در تداوم رباخواری گمانی مناسب است، به گمان ما تاثیر نماز دست کم در این ایّام چنین است. خیابان امام خمینی، پل عابر پیادهٔ تقاطع بزرگراه نوّاب، ۱۳:۵۵ یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰.

از آنجا که در گرایش‌های فکری سلسلهٔ آقای ابراهیم به گمان اشاراتی بر رباخواری شده است ما را بر این اندیشه داشت که شاید در این خصوص تفکّری بیشتر مناسب باشد البتّه نظر ما همچنان بر درصد صفر است، به گمان ما چنین رسید که دست کم یکی از دلایل اصلی تعجیل خودروهای عبوری خیابان دست کم تعدادی که ما روئت داشته‌ایم رباخواری است که به واسطهٔ آن احتمالاً بتوان گمان داشت که احتمال وقوع سانحه افزایش می‌یابد، به گمان ما دست کم چنین است. بلوار کشاورز، ۱۶:۳۸ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰.

ده و پنجاه و پنج دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار صفر درصد بهره را در ساختارهای حکومت جهان بر می‌داریم، با اینحال این پسند ماست و اگر تلاشی صورت پذیرد احتمالاً از مسیر جوامع روی خواهد داد، چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است.