موضوعات اخیر

چک آپ منظر


نتیجه ی چک آپ با حضور در بیمارستان شریعتی دریافت شد پس از بازگشت چنین به گمان رسید که گویا برگه ی پاسخ سه برگ است و پاسخ آمده به دست ما دو برگ داراست که به نظر بخش میزان ویتامین دی در آن برگه ی مفقوده بوده است، باغستان شهریار 13:36 یکشنبه 1 خرداد 1401.

در نوشتۀ پیشین بخشی هست که به موضوع لفظ لغو نقل و انتقال دارایی و لغو لغو اشاره شده است، در روز گذشته ما به کلماتی مختلف آن مضمون را به استفاده رساندیم، آنچه مطرح شد لفظ مطرح نَه بلکه مضمون آن بود، به هر ترتیب گمان می‌بریم هماره نیم نگاهی به این موضوع داشتن مناسب است و گسترۀ دید ما را فزونی می بخشد از قالبی بسته و در بند که شاید گوینده یا ما تحت تاثیر شرایطی خاص دست کم از بخشی از حضور ذهن آن مقطع مانده باشیم یا به احوالاتی مقتضیِ حالمان در لحظه پنداری دیگر گرفته باشیم از آن خاطره که به گمان من هر لحظه ی ما خاطره ای است که یاد آوری می‌شود، ما در این خصوص اراده ی مناسب را در گمان آورده ایم و آنچه اراده ی نامناسب به پندار می رسد موضوع پیش فرض این سخن نیست که به گمان ما بر اراده ی مناسب نامناسب هم مناسب است و بر اراده ی نامناسب مناسب هم نامناسب، باغستان شهریار 07:41 سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401.

صبح ساعت پنج گویی فرمان رسیده باشد که هشت برسیم چک آپ، از جانب شخصی که به ما به عنوان والد مذکّر از کودکی معرّفی شده‌اند، چک آپ، چرا که نه، بیمارستان شریعتی، رسیدیم و طی مراحل مرسوم و جدا شدن دست چپ شخصی جوان در لباس پزشک از تن به تورمان خورد که ادّعا داشتند شانۀ تمام اشخاص ذکور را در ملاقات به درازدستی با ادّعای دوستی می‌فشارند، به هر حال خون و ادرار به لیست بررسی آزمایشگاه بیمارستان شریعتی افزوده شد، اثری از تدارک جابجایی به خارج شهر در آن روئت نشد، در مسیر رفت و برگشت با وجود گوش زد داشتن به این شخص مذکّر معرّفی شده به عنوان والد ذکور(در جامعه به پدر، بابا و چنین شهره هستند) در خصوص موسیقی سرقتی که آیا آهنگ گشوده شده رادیو است یا خریداری شده، بلا نسبت گوساله گوساله رفت و برگشت با آهنگ سرقتی در فضای حضور ما بودند، بز برای چرا دست ایشان سپردن به گمان ما خطاست، این قبیلِ از دم غلط دست به طلا بزنند خاکسترش می‌دارند، به گمانمان جدا از گرمای هوا بلا نسبت نجاسات و گوساله نفَسِ این دو گوسالۀ نجس باعث عود حسّاسیّت و آلرژی ماست، وقت ما را در محیط چک آپ با حکایت روانشناسی و نخوردن غذای بلا نسبت بزغاله این بزغاله‌ها گرفته‌اند به بهانۀ چک آپ، در مسیر چندین بار به لفظ لغو نقل و انتقال دارایی و لغو لغو آن مطرح شده است، در خصوص حق مولّف پاسخ ایشان چیزی شبیه چنین بود، اه، حوصله داری، استفادۀ شخصی بلا مانع است، بلا نسبت گلّه گویا دیگران گلّه‌ای مشغول استفاده هستند و سی دی و کاست برای فوج فوج افراد است، بلا نسبت گوساله اگر گلآویز گوساله‌ای شوی یا برای خاطر او با دیگران گلاویز شوی به اثبات گوساله بودن یا گوساله نبودن آن وقت فرقت با گوساله چیست، باغستان شهریار 17:49 دوشنبه 26 اردیبهشت 1401. ما برای بار دوّم مطرح داشته‌ایم طلب سرمایه‌ای برای جدا شدن راهمان، گمان می‌بریم هر بهانه‌ی مناسبی برای فاصله گرفتن از ایشان مبارک است با اینکه این فقره به گمان جزو مناسب‌ها نیست امّا نا مناسبت آن نیز به قدری نیست که در گمان ما دست کم در ایت مقطع باطلش دارد، به گمان حکایت‌های دیگری داریم که به ترتیبی گمان ببریم چنین طرحی مناسب است، 06:00 همین حوالی.


دیدگاهتان را بنویسید