مدارک منظر

تعداد پاراگرف: 1

در حدود کمی بیش از چهار سال پیشتر در نام کوچک گذرنامۀ ما در هنگام تعویش دست برده شد و یک حرف از آن تغییر داده شده است، چنین گمان می‌بریم. 17:07 چهارشنبه 27 بهمن 1400.