آب و آهن

تعداد پاراگرف: 1

آبْ آب است و آهن آهن، آیا می‌توان با آب همچون آهن رفتار داشت یا با آهن همچون آب، با یک سبزه چون خاک یا با یک درخت چون صخره یا با یک انسان همچون آقای آدم. ۱۴:۲۳ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰.

,