آب

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر به گمان ما گازی که جهت تصفیه به آب زده می‌شد رنگی متفاوت داشت که خروج آن را معلوم می‌ساخت به نظر همرنگ آب شدن آن ممکن است باعث نوشیده شدن گردد اگر در مجموع چنین موضوعاتی پشتوانهٔ تخصّصی خویش را دارا باشند. ۰۸:۵۲ چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ شمسی.