نظر شما در خصوص این افراد چیست

تعداد پاراگرف: 2

نوزده و پنجاه و پنج دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، آقای قالیباف در این نسخه افزوده شد، نقل از هجده و بیست دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی در نوشتهٔ مرتبط به آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیّت ملّی.

نظر شما در خصوص آقایان عزیز جعفری(فرمانده پیشین سپاه)، سلامی(فرمانده سپاه)، اژه‌ای(رئیس قوّهٔ قضائیّه)، اشتری(فرمانده نیروی انتظامی)، محسن رضایی(فرمانده پیشین سپاه)، غلامرضا سلیمانی (فرمانده بسیج)، صادق آملی لاریجانی(رئیس پیشین قوّهٔ قضائیّه)، آقای یحیی صفوی(فرمانده پیشین سپاه)، وحید حقّانیان(شاید بتوان از ایشان به عنوان محافظ آقای خامنه‌ای یاد کرد)، آقای قالیباف(رئیس مجلس) و مجتبی خامنه‌ای(فرزند آقای علی خامنه‌ای) چیست، یا در خصوص فرماندهان ارتش. پیشتر در خصوص گمان از خشونت آقای یحیی صفوی و قتل آقای خرّمدین توسّط ایشان سخن به میان آمده است، به نظر موضوع به آقای موسوی و ستاد مشترک نیروهای مسلّح نیز مرتبط می‌رسد، گویا بحث تحدید فرزند آقای یحیی صفوی از جانب آقای موسوی نیز مطرح است، با این اشراف این ایّام به نظر این جنایتی جوشیده از مجموعهٔ آقای موسوی است که به نوعی در ارتباط با بخش آقای یحیی صفوی نیز بوده‌اند، چنین به گمان ما رسیده است.

,