کار، کار و کار

تعداد پاراگرف: 1

به گمان در اشعار آقای مولانا نیز اشاره ای شده است به ماندگاری و سرمایه بودن کار، آنچه با گمان به مساعدت حضور ذهن تلاش به یادآوری داریم در خصوص یافتن کار است، به گمان آقای خامنه ای از طریق کانال آقای شجریان تلاش داشته اند که ما را با فضای استیج و خوانندگی و سِن و این قبیل آشنا سازند، شهرت و موسیقی، از یک سو به گمان به نظر آقای خامنه ای وضعییت تحت مدیرییت است و تبدیل به شخصی در دسترسی می گردیم و سوی دیگر به گمان به نظر آقایان خاتمی و موسوی و شجریان مسیری است تا سخن بگوییم و صدای ما شنیده شود، به هر حال در یکی از مقاطع تلاش برای یافتن کار به گمان پیامی تبلیغی را دیدیم که ما را به جمعی دعوت می داشتند در تالاری که آزمون خوانندگی بر گزار شود، چرا که نه، رفتیم، نوبت که رسید و بالای سن که شدیم به آقای مجری شبیه چنین گفتیم که آهنگ که نه امما دکلمه اگر به کارتان می آید بخوانیم، ایشان هم گویا طبق برنامه نبوده باشد به ترتیبی وضعییت را مدیرییت داشتند در جمع حاضران و ما نیز بازگشته و نشستیم، به گمان به پایان مراسم نرسیدیم، در آن اییام آنچه گمان می بریم خطاب به خانوم رامانا سیاحی مطرح داشتیم که این کار ما نیست، در آن مقطع حتی آقای دکتر سروش هم داشتند برای ما از اهممییت کار و نیاز به سرمایه در زندگی سخن می راندند، زمانی پیشتر به دیکته شدن این موضوع ازجانب آقای خامنه ای برای آقای دکتر سروش گمان برده ایم، الان چنین به نظر می رسد که گویی کاری روشن سلطه بر شخص را راحت تر به انجام می رساند، چند سفارش یا بار زدن و این قبیل از دار و دسته ی آقای خامنه ای، چون بارکشم باری زان زلف بتاب اولی. 12:59 شنبه 22 مرداد 1401 آگوست 13 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. در خصوص اشاره ی آقای دکتر سروش به کار به گمان حدود پنج سال پیش بود و ایشان نه نامی از ما برده اند و نه پیامی در پوشه ی پیامهای ورودی نرم افزاری برای ما ارسال داشته اند یا شبیه آن، آنچه مطرح شد از گمان ما بود در حالات کلام و رفتار ایشان، به عنوان مثال در کانال Telegram ایشان ندیده بودیم از بلیت جلسات یا قیمت آن سخن به میان آید که در آن مقطع بیش از یک بار به گمان مطرح شد و گمان می بریم دست نویسی هم در خصوص تاثیر کار و سرمایه بر حیات و تشکیل زندگی از جانب ایشان منتشر شد، شاید مناسب باشد تشکیل زندگی را که در این به گمان ساختار برده داری به ازدواج با قرائت شخص عاقد و فرزند آوری مرسوم گشته است چنین معنا گیریم، نزدیکی با شخص دیگر، 17:14 همین حوالی.