ساعت کاری در حکومت

تعداد پاراگرف: 1

مایل نیستیم بیش از یک چهارم یک روز کاری برای شخص در استخدام دولت کار تعریف گردد مگر به رضایت و درخواست شخص، منظور سوق دادن افراد بر فضای تجارت و فارغ از دولت است که به نظر آموزش مقتضی خویش را نیز مناسب دارد به شکلی که بستر این موضوع در ذهن شخص به عنوان انتخاب نقش بسته باشد، Gebze گبزه شرق استانبول 15:33 چهارشنبه 18 خرداد 1401.