ورزش کشتی

تعداد پاراگرف: 3

در ادامه ی سخن پیشین در خصوص دوپینگ آقای یزدانی که گمانی از تحدید شدن اشخاص والدین ایشان برای دوپینگ ایشان مطرح شده به نظر آن شرایط به نوعی نمایش جهت رصد ما ایجاد شده است که چنان گمان برده و بنویسیم و به گمان در مجموع آقای حسین یزدانی بابت دوپینگ مبلغی دریافت داشته هستند، صدای اذان از دو مسجد این حوالی در وضعییت پخش است، 18:19 یکشنبه 3 مهر 1401 سپتامبر 25 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

به گمان والدین آقای یزدانی برای داشتن دوپینگ ایشان نزد ایشان تحدید شدند، 12:10 سه شنبه 29 شهریور 1401 سپتامبر 20 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

به گمان قهرمانی تیم جوانان کشتی فرنگی فلتا(ایران) در آسیا با نظر آقای خامنه ای با تحدید صورت گرفته است، 11:03 پنج شنبه 16 تیر 1401 جولای 7 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.