ارث و میراث و وصییت

تعداد پاراگرف: 1

در دایره ی تناسب اختیار و نظر شحص متوففی( فوت شده) پیش از وفات به گمان مناسب خواهد بود وصییت ایشان به شکلی مناسب به اجرا برسد، در صورتی که نسبتی در مالکییت اولاد بر میراث مشخخص نشده باشد به نظر مناسب است فارغ از جنسییت اشخاص میراث به تساوی میان ایشان تقسیم گردد، گمان می بریم این موضوعات بدیهی هستند ولی نیاز اشاره به آنها گمان شد، به نظر تمامی موضوعاتی که از این دست و فارغ از علم پزشکی خطاب به روحانیون مطرح می شود تناسبی شبیه همین ترکیب دارند و مطرح دارنده خویش به جواب موضوع واقف هستند و از سر فرو دستی فکر و اراده، عادت یا یافتن راهی برای گریز از راه مناسب به سمت سوال از شحصی روحانی و رسمییت بخشیدن به این به گمان بازار دروغ پروری و اکاذیب کشیده می شوند. ۱۰:۲۲ جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱ ژانویه ۱۳ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.