بررسی برخی از سایت‌های فیلتر شده با آی پی ایران

تعداد پاراگرف: 2

دو برگه در دو دامنه ایجاد شد تا با آی پی فلتا(ایران) به سایت های فیلتر شده دسترسی داشته باشیم، از جمله Twitter.com و Facebook.com و Youtube.com و WordPress.com و البتته برخی سایت ها که از طریق آی پی غیر فلتا نیز در دسترسی نیستند با فرآیندی شبیه به چنین به نظر قابل دسترسی می رسند، دو راه به گمان رسید، استفاده از cURL که برای برخی سایت ها همچون Facebook.com که به نظر در Iframe قرار نمی گیرند مناسب است امما لزومن همیشه پاسخ مناسب به سایت های مورد دووم که فقط در فلتا(ایران) در دسترسی هستند دریافت نمی شود، به هر ترتیب با استفاده از افزونه ی preVU از مخزن WordPress دو برگه ی ایجاد شده در ادامه معررفی شده اند، در صورت عدم بارگذاری در ابتدای صفحه ایراد مرتبط به انگلیسی مطرح می شود،

https://r.descript.ir/filtered-from-server-side-flota/
https://demup.ir/filtered-from-server-side-flota/

دامنه س دووم، Demup.ir دچار مشکل ویرایش است، ویرایش مستقیم از طریق Mysqldatabase نیز پس از اجرا و تایید انجام در شمایل برگه لحاظ نگشت، با این حال این دو پیوند موارد مطرح شده را در خویش دارند، در گشودن آن ها نزدیک به پنج سایت بررسی می گردد که زمان مقتضی خود را می طلبد، 14:04 دوشنبه 6 تیر 1401 27 جون 2022 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).