بازجویی و شکنجه

تعداد پاراگرف: 1

آیا در بازجویی نتیجه ای از ذهن سالم شحص با مناسب ترین کیفییت می خواهیم یا تنها مایلیم آنچه می خواهیم از زبان شحص(شخص) گفته شود، به گمان درد و شکنجه سلامت و آرامش ذهن شحص را متاثثر می دارد، آنچه در خصوص جزا مطرح شده و عقوبت هایی همراه درد مربوط به موضوعاتی است که جوانب آن را به ترتیبی مناسب در نظر داریم امما در خصوص بازجویی به گمان مناسب است در سلامت عقل و با رضایت شحص صورت گیرد و در صورت عدم تمایل به همکاری وضعییتی متناسب در نظر گرفته شود، ۱۴:۱۴ پنج شنبه ۱۵ دی ۱۴۰۱ ژانویه ۵ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. تقدیری متناسب به وضعییتی متناسب ویراست شد، ۱۵:۱۴.