دعوت از سران تمامی کشورها و ممالک

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم دعوت شخص نخست تمامی کشورها و ممالک جهان به تهران صورت گیرد، 11:20 چهارشنبه 29 تیر 1401 جولای 20 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.