فریب خویشتن

تعداد پاراگرف: 1

به گمان به همان ترتیب که انسان قادر نیست بر خویشتن فریب ورزد قادر نیست از فریب خویشتن بگریزد، به گمان دست کم در این خصوص همه چیز وابسته به خویش است، دیروز بوکمارک مترجم Google به دو مورد پیشتر به سمت اغاز لیست جا به جا شده بود و در اتتصال به Tumblr.com جهت بررسی حسابی که Terminate آن از طرف سایت مذکور مطرح می شود نام کاربری(ایمیل) مرتبط در مرورگر Edge مربوط به Microsoft نمایان نمی گشت با این که دو نام کاربری دیگر نمایان می شد، 14:03 پنج شنبه 24 شهریور 1401 سپتامبر 15 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

,