پشیمانی، حسرت، افسوس

تعداد پاراگرف: 1

در مواردی که ماهییت نیک و بد(مناسب و نا مناسب) روشن نیست حسرت از انجام رساندن کاری به گمان مناسب تر است از حسرت به انجام نرساندن کار، کاری صورت رسانیم و پشیمان شویم مناسب است تا اینکه پشیمانی و حسرت به انجام نرساندن کاری بخوریم. ۱۸:۴۳ چهار شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱ ژانویه ۱۸ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.

, ,