الفاظ شنیع سخیف

تعداد پاراگرف: 1

اگر الفاظی به کار رفته است که از نظر شما مناسب نبوده است ما عذر تقصیر داریم و عذر می‌خواهیم، چنین را در تناسب پنداشته‌ایم، نه و شش دقیقهٔ یازده دی هزار و چهارصد شمسی.

,