تاثیر پذیرفتن و تاثیر گذاردن

تعداد پاراگرف: 1

آیا مناسب است چنین اندیشیدن که ما از جامعه تاثیر نمی‌پذیریم یا بر آن تاثیر گذار نیستیم، پیشتر در مورد گمانمان به تاثیر گذاری افرادی که حتی هویّت شهروندی در موردشان لحاظ نشده است اشاره یا اشاراتی داشته‌ایم همچون موضوعاتی که از مناطقی چون بلوچستان به گمانمان رسیده است، گمان می‌بریم در خصوص تاثیر فرد بر جامعه حتّی تاثیر نگذاشتن نیز خود نوعی تاثیر گذاردن است. باغستان شهریار، ۱۶:۵۳ دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰.