واقعیّت

تعداد پاراگرف: 1

آیا واقعیّت همان نیست که اتّفاق می‌افتد، آن کدام اتّفاق است که دو فرد از آن روایتی یکسان داشته باشند، آیا واقعیّت تفسیر فردی موضوعات جاری نیست، همان پالایش شدهٔ گمان و خیال به گسترهٔ هر ذهن و خردی. برای شکل گیری یک باور چه بستری لازم است، تعریف باور را آیا می‌توان همان برند و مارک مشهوری دانست که کمتر از آن نا رضایتی دیده شده است. به گمان ما معنای حقیقت به دایرهٔ خرد و کلام انسان ناگنجاست. چهارده و چهل دقیقهٔ شنبه یازده دی هزار و چهارصد شمسی.