کانال دریایی شمال آفریقا خّط استوا

تعداد پاراگرف: 2

به گمان پیگیری موضوع کشیده شدن کانال شمال آفریقا در منطقه ی کویری از غرب تا شرق شمال آفریقا برای اروپا در موضوع تامین گاز زمستان موثثر است، 10:44 جمعه 1 مهر 1401 سپتامبر 23 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم کانالی از غرب آفریقا مرز موریتانی و صحرای غربی تا مرز مصر و سودان کشیده شود هم با ظرفیت کشتی رانی که شامل صحرای غربی، موریتانی، مالی، الجزیره، نیجر، لیبی، چاد، سودان و مصر می گردد، ۲۰:۴۱ پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(استانبول). منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، اینترنت حوالی ساعت 22 رسید، 23:35 همین حوالی.