آنگولا

تعداد پاراگرف: 1

به گمان برای انتقال دانش بمب اتمی آنگولا از کشورهای مناسب است، مایلم بررسی گردد، ۱۴:۵۵ جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ فوریه ۹ ۲۰۲۴ تبریز.